Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Uitgeverij De Barbaar (1/12/2015)Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. de Opdrachtgever/Koper
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de uitgever opdracht heeft gegeven tot het leveren van boeken, dvd’s of welke producten dan ook, dan wel tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten.

b. de Uitgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een mogelijke aan de opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht.
 

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever/koper en de uitgever gesloten overeenkomsten.
2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
 

Artikel 3: Prijzen / aanbiedingen
1. Alle door de uitgever genoemde prijzen in de catalogus, prijslijst en op de internetsite van de uitgever, zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
2. Zet- en tikfouten in de catalogus, prijslijst of op de internetsite van de uitgever zijn voorbehouden.
3. De uitgever is gerechtigd de geldende prijzen te verhogen indien één of meerdere bepalende omstandigheden zich voordoen.
4. Het uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, eventueel aangeduid als offerte, verplicht de uitgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever/koper.
 

Artikel 4: Annulering
 1. De opdrachtgever/koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de uitgever met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de uitgever ontstane schade vergoedt.
Onder schade wordt begrepen de door de uitgever geleden verliezen en gederfde winsten en in elk geval de kosten die de uitgever reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van bestelde en ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering door de opdrachtgever/koper van overeenkomsten waarbij de bestelde goederen reeds door de uitgever - of in opdracht van de uitgever - in productie zijn genomen, is niet mogelijk.
 

Artikel 5: Verzending/levering
1. Een door de uitgever opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. De uitgever is, ook bij een overeengekomen termijn, pas in verzuim nadat de opdrachtgever/koper hem in gebreke heeft gesteld.
2. Alle zaken zijn, vanaf het ogenblik van de verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
Ook indien de uitgever voor het transport zorgdraagt, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De opdrachtgever dient zich tegen het risico behoorlijk te verzekeren.
3. Artikelen die de uitgever in opdracht van de particuliere opdrachtgever/koper verstuurt, worden door de uitgever binnen twee werkdagen na binnenkomst van de betaling aangeboden bij Post NL. Voor de verzending worden kosten in rekening gebracht.
4. Artikelen die de uitgever in opdracht van een zakelijke opdrachtgever/koper verstuurt met Post NL of een bodedienst, worden binnen twee werkdagen aangeboden bij deze diensten (tenzij partijen anders overeenkomen). De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging die ontstaat tijdens het vervoer van artikelen door Post NL of de bodedienst. De kosten voor verzending via Post NL of een bodedienst zijn voor rekening van opdrachtgever/koper.
5. Artikelen die de uitgever in opdracht van opdrachtgever/koper verstuurt via de Vervoerscentrale, kunnen door de uitgever hetzij op woensdag, hetzij op vrijdag worden aangeboden bij de Vervoerscentrale. Bestellingen van de opdrachtgever dienen één werkdag voor één van de genoemde vervoersdagen bij de uitgever aanwezig te zijn. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging die ontstaat tijdens het vervoer van artikelen door de Vervoerscentrale.
 

Artikel 6: Betaling
1. Tenzij vooraf anders en schriftelijk overeengekomen met de uitgever dient de opdrachtgever/koper de prijs genoemd op de factuur te voldoen binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat deze zich op
enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Bij niet-tijdige betaling als hiervoor bedoeld, is de opdrachtgever/koper in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de uitgever is vereist.
2. De opdrachtgever/koper is altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor voldoening van de te betalen bedragen. Indien de opdrachtgever/koper niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd.
3. Bij niet-tijdige betaling, als in lid 1 van dit artikel bedoeld is de opdrachtgever/koper naast het verschuldigde bedrag in hoofdsom en de rente gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
Buitenrechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van €75,-
4. Uitgever behoudt zicht het recht voor verdere leveringen aan opdrachtgever/koper op te schorten totdat de opdrachtgever/koper de aan hem/haar verstuurde openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is
verstreken heeft voldaan.
5. Particulieren dienen de bestelling te betalen via één van de betaaldiensten die telefonisch of via de website van de uitgever worden aangeboden.


Artikel 7: Retouren
1. Uitgeverij Gideon accepteert geen overtollige voorraad ter creditering, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
2. Uitzondering op lid 1 van dit artikel is de automatische uitlevering. Producten die via de automatische uitlevering zijn geleverd, mogen zonder overleg binnen zes weken worden geretourneerd, mits de boeken compleet onbeschadigd worden geretourneerd.
 

Artikel 8: Reclames
1. Reclames kunnen alleen schriftelijk worden gemaakt, tot uiterlijk veertien dagen na verzending. Na deze periode worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij de reclame betrekking heeft op een duidelijke en aanwijsbare fabricagefout.
2. Reclames kunnen alleen geldend worden gemaakt als de geleverde goederen zich direct voor de constatering nog in dezelfde staat verkeren als waarin ze zijn geleverd.
 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever/koper zijn bedrijf uitoefent dan wel woont. Iedere levering van zaken door de uitgever aan de opdrachtgever/koper geschiedt onder voorbehoud van eigendom, totdat de opdrachtgever/koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij, uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever/koper de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken. Evenmin is de uitgever aansprakelijk voor het verrichten van diensten voor de opdrachtgever/koper die eventueel schade zou hebben geleden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de uitgever.
2. Indien de uitgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de uitgever beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever/koper is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de uitgever de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts gehouden de uitgever terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra hem blijkt dat er in de prestatie is tekort geschoten. Het onderzoek en de kennisgeving dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden gedaan.
2. De uitgever is de overeenkomst in ieder geval nagekomen indien de opdrachtgever/koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft doorverkocht dan wel met de prestatie heeft
ingestemd.
 

Artikel 12: Auteursrechten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft de uitgever steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals boeken, kopij, zetsel, tekeningen, modellen en dergelijke.
2. Alle door de uitgever geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving van de goederen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de uitgever bestaat, nimmer zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of verhandeld.
 

Artikel 13: Overmacht
1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door overmacht of door omstandigheden buiten het risico van de uitgever gelegen, is de uitgever gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur van de periode van de overmacht of niet voor zijn risico komende omstandigheden. Onder overmacht worden onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting, overmacht van toeleveranciers dan wel feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de uitgever in redelijkheid niet tot de uitvoering van de opdracht heeft kunnen of kan komen.
 

Artikel 14: Ontbinding overeenkomst
1. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een koper/opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de
uitgever richt, zal hij te allen tijde eerst de uitgever schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever/koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
2. De opdrachtgever/koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 

Artikel 15: Geschillen
 1. Op alle door de uitgever verrichte handelingen, waaronder begrepen de door de uitgever gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing en is ook bij internationale transacties de Nederlandse rechter bevoegd.

Over De Barbaar

De Barbaar staat voor passie en inspiratie. Voor leven in plaats van overleven. Voor lef en levenskunst.

  • Veilig betalen
  • Gratis retourneren
  • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
  • h0183 - 581 696
  • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg